TOG

Stratejik Ortaklık Projeleri

Ana Sayfa Çalışmalarımız Uluslararası İmkanlar

Practical Guide Through YOUth Work

Proje Süresi: 2016-2017
Projenin Uygulandığı Ülkeler: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Yunanistan, Türkiye, Karadağ, Hırvatistan

Erasmus+ tarafından fonlanan bu projenin ana amacı gençlik çalışanlarının ve liderlerinin beceri ve yeteneklerini geliştirilmesi, yeterlilik ve deneyimlerinin aktif çalışma ve formel olmayan eğitim yöntemleriyle artmasını sağlamak ve kendi kurumlarının kapasitesinin artmasına yardımcı olmaktır. 

Proje; gençlik çalışanlarının ve gençlerle herhangi bir platform aracılığıyla çalışan insanların hem bireysel hem de grup olarak çalışma becerilerini artıracak, kurumlarının çalışmalarını uluslararası düzeye taşımalarını sağlayacaktır. 

Bu kapsamda, birbirleriyle tanışan kurumların ve çalışanların profesyonel ağları genişleyecek; formal olmayan eğitim, liderlik, yönetim, medya dili, gönüllülük, uluslararası işbirliği, ayrımcılığa karşı savaşmak, kültürel farkındalık vb. konularda bilinçlenmeleri ve pratik becerilere sahip olmaları sağlanacaktır.  Proje 6 ana faaliyet ve bazı küçük aktivitelerden oluşacaktır. Bunların içinde toplantılar, uluslararası eğitimler ve atölyeler olacaktır. 


Multimedia Multipliers from Margins 

Proje Süresi: Ekim 2015 - Ekim 2016
Projenin Uygulandığı Ülkeler: Sırbistan, Litvanya, Slovenya, Hırvatistan Türkiye, Fransa, Portekiz, Kuzey İrlanda, İtalya, Romanya, Arnavutluk ve Bosna Hersek

Avrupa Birliği, Erasmus+, Kapasite Geliştirme Programı kapsamında başlayan “Multimedia Multipliers from Margins” projesi vatandaş gazeteciliği ile ayrımcılığa uğrayan grupların görünürlüğünün artmasını medya araçlarının kullanımını arttırak gençlik çalışanlarınının kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyor. 

Proje temel olarak;

  • Medya alanında yeni teknik becerilerin edinilmesi
  • Medya okur-yazarlığının teşvik edilmesi
  • Basın yayın alanında kişilerin becerilerinin geliştirilmesi ve bu alanda kurulan/kurulacak ağların geliştirilmesi
  • Ana akım medyada sıklıkla kullanılan önyargılı kalıpların tartışılması ve bu kullanımların üstesinden gelinmesi
  • Dezavantajlı, ezilen gruplara yönelik geleneksel, önyargılı bakışların kırılması başlıklarında somut sonuçlara ulaşmayı hedefliyor.
Proje boyunca video ve fotoğraf aracılığı ile hikaye anlatıcılığı eğitimi ve Hackathon ekibi tarafından verilecek 2 eğitim gerçekleştirilecek. Ayrıca bu alana yönelik el kitaplarının hazırlanması, yapılacak tartışmalardan çıkan sonuçların raporlanarak web sitesi aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşması gibi somut çıktılarla medya alanında hedeflenen farkındalığa erişilmesi ve bu bağlamda yapılacak çalışmalar için bir ön hazırlık yapılması öngörülüyor..


Democratic Governance

Proje süresi: 15 Ağustos 2015 - 15 Aralık 2016
Projenin Uygulandığı Ülkeler: Makedonya, Hollanda, Türkiye, Belçika

“Democratic Governance” projesiyle gençlik örgütlenmelerindeki demokratik katılımcılık mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bu sayede örgütlenmeler içerisinde gençlere alan açarak gençlerin sosyal katılımlarını artırması amaçlanır. Proje kapsamında ilk adım olarak proje ortakları tarafından hazırlanan anketlerin 18-25 yaş arasındaki katılımcılarla uygulanması planlanıyor. Ankette, katılımcılara üyesi oldukları kuruluşların yönetim mekanizmalarına, katılımcılık anlayışlarına, online katılım araçlarına dair sorular yöneltilecek. Bu bağlamda gençlik örgütlenmelerinin katılımcılık açısından bir fotoğrafının çekilerek, farkındalığın ve temel prensiplerin görünürlüğünün artması hedeflenmekte.

Projenin anket çalışmasının raporlanmasından sonra Hollanda ve Makedonya’da yapılacak birer haftalık eğitimlerle proje bulgularının tartışılması öngörülüyor. Bu çalışmadan çıkan rapor ve eğitim kamplarındaki tartışmaların getirisiyle her kurumun kendi ülkesinde benzer eğitim kampları organize etmesi bekleniyor.

Proje sonunda 4 farklı ülkede hazırlanmış demokratik katılımcılık raporları, toplam 30 katılımcılı 2 uluslar arası eğitim kampı ve toplam 60 katılımcıdan oluşan yerel eğitim kampları düzenlenmiş olacak.

Honeycomb

Proje süresi: 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015
Projenin Uygulandığı Ülkeler: Makedonya, Polonya, Türkiye, Belçika

Honeycomb, gençlik kuruluşları arasında demokrasi, katılımcılık ve liderlik, sivil toplum, insan hakları ve vatandaşlık gibi kavramları üzerinde ortak bir anlayış geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Proje kapsamında, katılımcı ülkelerin üyesi oldukları kuruluşların yönetim mekanizmalarına, katılımcılık anlayışlarına, gençlik politikaları anlamında diğer kuruluşlar ile içinde bulundukları iş birliklerine ya da etkileşime dair sorular yönelttikleri bir anket oluşturulmakta. Bu anlamda katılımcılara, toplum içindeki rollerine dair, öncü demokratik modeller olma anlamında bir farkındalık kazandırmak hedefleniyor. 

Proje ortaklarının her biri anketin kendi ülkesinde ortalama 50 gençlik kuruluşu tarafından doldurmasını sağladı ve elde edilen veriler ortak bir şekilde analiz edilerek bir kitapçık oluşturulacak.

Buna ek olarak proje ortağı ülkelerden projeye katılan gençlik liderleri için Polonya ve Makedonya’da eğitimler ve gençlik çalışanları için proje ülkeleri arasında bir değişim programı düzenlenmekte.

Youth Unemployment in South Eastern Europe

“Regional CSO platform advocating social innovation under employment policies that guarantees security for youth at risks”

Proje süresi: 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015
Projenin Uygulandığı Ülkeler: Karadağ, Kosova, Bosna-Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Türkiye
Proje Destekçisi: Avrupa Komisyonu

YoU SEE projesi toplumsal olarak dışlanma tehlikesi ile karşı karşıya olan gençlerin, toplumsal yapıya katılımını teşvik eden sosyal politika önerileri geliştirilmesini hedefler. Bu araştırma projesiyle; sivil toplum kuruluşları, bölgesel işbirliklerini, temsiliyet meşruiyetlerini ve politika geliştirme süreçlerine katılım potansiyellerini güçlendirecekler. Böylece istihdam politikalarının oluşturulma süreçlerinde, sosyo-ekonomik arka planları sebebiyle dışlanma riski ile karşı karşıya olan gençlerin ihtiyaçlarını gözeten reformların gerçekleşmesi için birer aktör haline gelebilecekler. 

Proje ortakları birer araştırma sorusu belirlediler ve söz konusu genç gruptaki istihdam sorununu etkileyen faktörleri analiz ederek bu faktörlerin paydaşlarını ortaya koyacaklar. TOG'un araştırma konusu ise üniversiteli genç kadınların işsizliğiydi.

Meselenin paydaşları ile görüşmelerin sonucunu, politika önerileri ile beraber, düzenlenecek konferansta diğer proje ortaklarına rapor halinde sunacaklar. Konferansın ardından sosyal politika önerilerinin ve araçlarının derlendiği bir rapor hazırlanacak. Proje kapsamında ayrıca geniş kapsamlı bir online platform oluşturuldu.

www.youseefor.me 

Mentorpower

Proje süresi: Mart 2015 – Şubat 2017
Projenin Uygulandığı Ülkeler: Fransa, Norveç, İsviçre, Türkiye, Yunanistan, İspanya

MentorPower projesi, genç göçmenlerin mentörlük uygulaması aracılığıyla sosyal ve iş hayatına katılımlarını kolaylaştırmak, bu süreçte gençlere destek ve teşvik vermek aynı zamanda da bunu sürdürülebilir kılmak için oluşturulmuştur. Proje süresince 5 uluslararası toplantı düzenlenip sonucunda 10 profesyonel eğitimci, 60 mentör ve 60 ‘mentee’nin eğitilmesini hedefler. 8 ay boyunca mentörler ve ‘mentee’ler düzenli olarak buluşurlar. Bu süreçte gençler çeşitli sektörlerdeki profesyonellerle ilişki kurma, onlardan iş hayatı hakkında kariyer tavsiyesi ve rehberlik alma şansı bulurlar. Projenin hedeflenen önemli çıktılarından bazıları da “Göçmen Gençlerle Mentörlük Üzerine İyi Uygulamalar Raporu”, “Mentörlükle Göçmen Gençlerin Topluma Uyum Sağlaması üzerine Kılavuz” ve katılımcı ülkelerin her birinde otoritelere gönderilecek “Politika Önerileri” yazılmasıdır. 

Commitment without Borders

Proje Süresi: Eylül 2014 - Eylül 2016
Projenin Uygulandığı Ülkeler: Almanya ve Türkiye
Proje Destekçileri: International Holocaust
Rememberance Alliance ve Erasmus+

Holokost ve antisemitizmle mücadelede gençlerle eğitim çalışmaları alanında rehber olacak yeni bir eğitim modeli ve yaklaşımı geliştirilmesini öngören ve bunun için de her iki ülkeden gençlik çalışanları ve sivil toplum temsilcilerinin birbirinden öğrenmesini sağlayan bir projedir. Kreuzberg Initiative against Anti-Semitism (KIgA) ve Karakutu Derneği ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında Almanya ve Türkiye’den sivil toplum kuruluşları temsilcileri, konuyla ilgilenen uzmanlar, akademisyenler, gazeteciler, gençlik çalışanları ve gençlerden oluşturulacak ekipler her iki ülkede de çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu ziyaretler sonrasında bir haftalık atölyeyle proje kitapçığı tasarlanması için çalışıldı. Projenin her iki ülkede birer konferansı olacak.Stratejik Ortaklık Projeleri

Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.