YOUTH HUB WESTEN BALKANS AND TURKEY NETWORK
YENİ AĞ ÜYELERİ İÇİN ÇAĞRI

EMPLOYOUTH FOR WESTERN BALKANS AND TURKEY PROJESİ KAPSAMINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI VE HİBE DESTEĞİ

1- ‘YOUTH HUB WESTERN BALKANS AND TURKEY NETWORK’

 

Youth Hub Western Balkans and Turkey Ağı (YBHWBT); Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’deki gençlerin daha fazla sosyal, ekonomik ve politik katılımını sağlamak adına ilk olarak 2016 yılında kuruldu. Toplumdaki önemli karar alma süreçlerinde gençlerin katılım yüzdelerinin düşük olması ve gençleri etkileyen mevcut kamu politikalarının gençlerin katılımını teşvik etmeye yönelik olmaması, ağa dahil olan üye ülkelerin ortak kesişim noktalarındandır. Bugün, YHWBT ağı, özellikle gençliğin istihdamına odaklanarak; gençlerin siyasi, ekonomik ve sosyal olarak dahil edilmesi için politika izleme ve araştırmaya dayalı çözümlerin savunuculuğunu yapan 20 gençlik örgütünden oluşmaktadır. YHWBT Ağı, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup Batı Balkanlar ve Türkiye’deki beş gençlik kuruluşu tarafından koordine edilmektedir: Ana and Vlade Divac Foundation (Sırbistan), Prima Association (Karadağ), Youth Alliance – Krusevo (Kuzey Makedonya), Partners Albania for Change and Development (Arnavutluk) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (Türkiye).

 

Ağa üye olan koordinatör kurumlar, yıllık olarak Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye için verilerin karşılaştırmalı analizini sağlayan ve gençlerin karar alma sürecine dahil olma fırsat düzeyini ölçmek için etkili bir yöntem olan Gençlik Katılım Endeksi’ni (Youth Participation Index) geliştirmektedirler.

 

Gençlik Katılım Endeksi, gençlik katılımının Avrupa 2020 stratejisi tarafından hedeflenen rakamlarla karşılaştırıldığında tüm ülkelerdeki mevcut durum arasında önemli bir farklılık olduğunu göstermektedir. Gençlik Katılım Endeksi; izleme raporları, politika önerileri ve savunuculuk girişimleri için bir rehber olma görevini üstlenmektedir.

 

Gençlik Katılım Endeksi’ndeki bulgular, partner ülkelerdeki en büyük zorlukların başında gençlik istihdamının geldiğini göstermektedir. Öte yandan, analiz; kırılgan gruplardan gençlere ilişkin verilerin yetersiz ve tutarsız bir şekilde toplandığını, bunun da gençlerin iş gücü piyasasındaki konumlarını daha da kötüleştirdiğini ve bu ülkelerin çoğunun yüksek NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) gençlik oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. Bu sebeple Youth Hub Ağı, 2020-2024 yılları arasında gençlik istihdamına odaklanmayı hedefliyor.

 

Youth HUB Ağı’nın yürütmekte olduğu ‘EmploYouth for Western Balkans and Turkey’ projesinin amacı, genç istihdamı alanında Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’de güçlendirilmiş bölgesel iş birliğine, katılımcı demokrasilere ve AB’ye uyum sürecine aşağıdakilere odaklanarak katkıda bulunmaktır:

  • İyileştirilmiş gençlik istihdam politikaları için bilinçli ve seçmen tabanlı çözümler yaratmak;
  • NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) gençlerin daha iyi istihdam edilmesi için yenilikçi çözümler üretme konusunda STK’ların kapasitelerini arttırmak;
  • STK’ların gençlik istihdamı ile ilgili kamuoyunu bilinçlendirme konusundaki katılımını ve etkisini arttırmak.

Youth Hub Ağı İletişim Adresleri- Program Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin

 

Arnavutluk – Partners Albania for Change and Development – jalite@partnersalbania.org

 

Karadağ – Prima Association – nvoprima1@gmail.com

 

Kuzey Makedonya – Youth Alliance – Krusevo – anelija@youthalliance.org.mk

 

Sırbistan – Ana and Vlade Divac Foundation – bojana.jevtovic@divac.com

 

Türkiye – Toplum Gönüllüleri Vakfı – gulcin.yuce@tog.org.tr

2- YENİ AĞ ÜYELERİ İÇİN ÇAĞRI – KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI & STK’LAR İÇİN HİBE VE MENTORLUK DESTEĞİ

 

‘Kendi yerellerinde kırılgan gruplardaki gençler için projeler üreten tüm küçük ve orta ölçekli kuruluşları Youth Hub Western Balkans and Turkey Ağı’na katılmaya davet ediyoruz!’

 

Youth HUB Ağı; Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’deki toplamda 100 kuruluşu (her ülkeden 20 kuruluş) bir araya getirerek onlara kapasite geliştirme eğitimleri vermeyi amaçlamaktadır. Programın ikinci aşamasında, kapasite geliştirme programına katılan STK’lardan toplamda 50 tanesinin (her ülkeden 10 kuruluşun) kendi projelerini geliştirebilmeleri için finansal ve mentorluk desteği verilmesi hedeflenmektedir.

 

Kapasite Geliştirme ve Hibe Destek Programı’nın toplam süresi 18 aydır. (Eğitim ve mentorluk desteği için 6 ay ve hibe desteği için 12 ay olmak üzere). Programa katılan STK’ların hibe ve mentorlük başvurusu için 12 aylık bir zaman çizelgesi için başvuruda bulunmaları gerekecektir.

 

Kapasite geliştirme ve alt hibe programı 4 ana adım üzerinden uygulanacaktır.

ADIM 1: Kapasite Geliştirme Programına Katılacak 100 Yerel Kuruluşun Seçimi

 

Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’den başvuru yapan kuruluşlar arasından toplamda 100 kuruluş seçilecektir. (Belirtilen her ülkeden toplamda 20 kuruluş)

 

İlk altı ayda STK’lara verilen kapasite geliştirme eğitimleri ile kurumların yönetimsel ve finansal gereksinimlerine yönelik kapasiteleri geliştirilip güçlendirilecek ve böylece katılımcı STK’ların kırılgan gruplardan gençler için yenilikçi istihdam çözümleri oluşturmasına yardımcı olacaktır. Başvurular aşağıdaki şartları sağlayan kurumlara yöneliktir:

 

1- Küçük ölçekli STK’lar (yıllık geliri 15.000 Euro’dan az olan kuruluşlar)
2- Orta ölçekli STK’lar (yıllık geliri 15.000 Euro’dan fazla olan kuruluşlar)

 

NOT: Önceki yıllarda ‘Youth Bank Hub for Western Balkans and Turkey’ projesi kapsamında hibe almış kuruluşlar bu çağrıya başvuramazlar.

ADIM 2: KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI

 

Eğitim programı; kırılgan gruplardan NEET gençler için yenilikçi istihdam çözümleri hazırlama, geliştirme ve STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır. Gençlerin istihdamı için yenilikçi modellerin pilot uygulaması için gerekli olan bilgi, teknik ve yönetim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan kapasite geliştirme programı Eylül-Kasım 2021 tarihlerinde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

 

Youth HUB Ağı üyelerinin her biri kendi ülkelerinde eş zamanlı olarak, aşağıdaki konuları kapsayan 4 günlük yoğun bir eğitim programı düzenleyecektir:

 

1- Yerel işletmelerle çalışma, dijital beceriler ve genç istihdamı için araçlar vb. gibi konular da dahil olmak üzere NEET gençlerin dahil olabileceği istihdam modellerinin ve iş modellerinin tanıtımı ve pilot uygulaması;
2- Proje ve finans yönetimi;
3- AB gençlik politikaları ve yaklaşımı;
4- AB tarafından finanse edilen eylemlerin farkındalığının artırılması ve görünürlüğü.

 

Eğitim programının ardından, kuruluşlar proje fikirlerini geliştirmeye ve hibe desteği başvurusunda bulunmaya davet edilecektir.

ADIM 3: PROJE TEKLİFİ ÇAĞRISI, HİBE VERİLMESİ, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI

 

Kapasite Geliştirme Programına katılan 100 STK’dan 50’si, yerel NEET gençliğini güçlendirmeyi ve yenilikçi istihdam çözümlerini denemeyi amaçlayan projelerine finans ve rehberlik desteği için bir başvurularını Seçim Komitesi’ne yönlendireceklerdir.

 

Hibenin Boyutu: Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir hibe, aşağıdaki minimum ve maksimum tutarlar arasında olmalıdır:

– LOT 1: Yıllık geliri 15.000 EUR’dan az olan STK’lar için başvurulabilecek hibe miktarı 5.000 EUR’dur.
– LOT 2: Yıllık geliri 15.000 EUR’dan fazla olan STK’lar için başvurulabilecek hibe miktarı 10.000 EUR’dur.

 

Proje ve eğitim bileşeninin onaylanmasından sonra, hibeler Mart 2022’de verilecektir. Sözleşmenin imzalanması ve iş planı uygulamasının Mart 2022’den itibaren başlaması planlanmaktadır. Uygulamanın Mart 2023’te sona ermesi gerekmektedir. Hibe toplamda en az 50 kuruluşa dağıtılacak olup her ülkeden 10 kuruluş seçilecektir. (Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye). Hibenin azami süresi 12 ay olacaktır.

ADIM 4: YEREL PROJE VE MENTORLUK DESTEĞİ

 

Hibe alan STK’lar bir yıllık projeler boyunca finansal desteğin yanı sıra, organizasyon yönetimi, finansal yönetim ve proje uygulamaları – özellikle NEET gençlik eğitimleri ve yerel farkındalık artırma faaliyetlerinin tasarlanması ve uygulanmasında- mentorluk desteği alacaklardır. Mentorluk desteği, genç STK temsilcilerinin ulusal platformlarla düzenli aylık mentorluk oturumlarını ve yenilikçi çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması sırasında ulusal düzeyde yıllık ağ toplantısını içerecektir.

 

Kapasite Geliştirme ve Hibe Destek programından yararlanan 50 STK, YHWBT ağının üyesi olacak ve faaliyetlerine şu şekilde dahil edilecektir: NEET gençlikle ilgili politika önerilerinin oluşturulmasında önceki yıllık istişare tartışmalarına katılmak; yerel medya eğitimleri ve yerel ve bölgesel düzeyde uygulanacak tüm etkinliklerde yer alacaklardır.

3- BAŞVURU PROSEDÜRÜ

 

Çağrı, gençlik veya sosyoekonomik konularda yerelde faaliyet gösteren tüm ilgili STK’lara açıktır:

 

  • İlgilenen adaylar aşağıdaki başvuru formunu doldurabilirler.
  • Başvuruların teslimi için son tarih 15 Eylül 2021’dir.
  • Sorularınızı en geç 10 Eylül 2021 tarihine kadar gulcin.yuce@tog.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.