tog loader

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI BURS FONLARI TAAHHÜTNAME

Bu taahhütname Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından hazırlanmış olup, Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan burs alan öğrenciyi (Bursiyer) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı karşılıklı olarak bağlayan, burs verilen/alınan süre içinde her iki taraf için oluşabilecek olası aksaklıkları çözümlemek, tarafların yükümlülüklerini belirtmek ve yine bu tarafların haklarını korumak ve düzenlemek amacı ile düzenlenmiş bir taahhütnamedir.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Bursiyer her akademik yıl içerisinde, ikinci dönemin ( Haziran ) sonunda MEB tarafından onaylanmış olan öğrenci belgesini TOG Gençlik Destek Programları’na Microfon platformu üzerinden yükleyecektir. Yüklemeyenlerin burs devamlılığı sonlandırılacaktır.
 2. TOG bünyesi altında ayda 16 saat olacak şekilde gönüllü faaliyetlere katılmak ve 4’lük sistemde not ortalamanızın 2 ve üzeri olması gerekmektedir
 3. Bursiyerler, iletişim bilgileri değişikliği (cep telefonu ve e-posta adresi), öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, banka hesap bilgileri(IBAN) değişikliği gibi her türlü değişikliği TOG’a zamanında bildirmekle yükümlüdür.
 4. Bursiyer, madde 1 – 2’ de belirtilen sorumlulukları yerine getirmediği takdirde, yazılı mazerette bulunması gerekir. Mazeret bildirmezse ya da mazeret beyanının burs komitesi tarafından kabul edilmemesi durumunda bursiyerin bursu kesilir.
 5. Başka bir yerden burs almak, TOG’dan burs almayı engellemez. Ancak bursiyer başka herhangi bir kuruluştan burs alıyorsa, bunu TOG Gençlik Destek Programları’na bildirmek durumundadır.
 6. Bursiyer disiplin cezası alması halinde, Toplum Gönüllüleri Vakfı’ ndan burs alma hakkını kaybedebilir. TOG Burs komitesi alınan cezanın nedenini değerlendirdikten sonra bir işlem yapılmasına gerek görürse, durumu TOG Etik Kuruluna iletilmesi isteğiyle TOG Yönetim Kurulu’na bildirecektir.
 7. Bursiyerlerden, bursun bitiminden sonra da bir TOG gönüllüsü olarak TOG’la bağlarını koparmaması beklenmektedir. Bursiyer, burs sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için adres, telefon ve e-posta bilgi değişikliklerini TOG’a bildirmeyi görev bilir. Bursiyer, iletişim bilgilerinin burs alma süreci sona erdikten sonra TOG’da yer almasını istemez, tüm verilerinin silinmesini talep ederse, talebi üzerine, verileri silinerek imha edilir, aksi durumda TOG’un kişisel veri datasında yer almayı kabul etmiş sayılır.
 8. Bursiyer;
  – TOG vizyon, misyon, ilke ve değerlerine,
  – TOG yetkili kurullarınca (Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Gençlik Konseyi) alınan kararlara, aykırı davranış sergilediği, Vakfın kurumsal kimliğini zedeleyici açıklama ve beyanlarda bulunduğu takdirde burs sözleşmesi sona erebilir ve bursiyer burs alma hakkını kaybedebilir.
  Yukarıda belirtilen durum gerçekleştiğinde, Burs Komitesi gerekli gördüğü takdirde TOG Etik Kuruluna iletilmesi isteğiyle TOG Yönetim Kurulundan talepte bulunabilir.
 9. ve 7. madde de ve/veya Etik Kurul süreci başlatan bir durum yaşandığında, bursiyerin bursu dondurulur. Etik Kurul bursiyeri haksız görmesi halinde bursiyer, burs alma hakkını kaybeder.
 10. Bursiyer, başvuru sırasında ve burs alma sürecinde verdiği beyanları, TOG’un talep etmesi durumunda, gerekli belgeleri ibraz ederek doğrulamakla yükümlüdür. Yanlış veya eksik beyanda bulunduğu belirlenen bursiyerden, verilen burs hakkı geri alınacak ve yasal işleme başvurulabilecektir.

TOG’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. TOG, taraflardan birinin talebi doğrultusunda, Bursiyer ve burs için fon sağlayan bağışçının buluşmasını gerçekleştirmekle yükümlüdür.
 2. TOG, bursların oluşturulması, bursiyerlerin belirlenmesi, seçilmesi, bursların ödenmesi, akademik durumu ve toplumsal duyarlılık çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi, raporlanması ve benzeri idari çalışmaların yürütülmesi ile şartlı burs bağışlarının bağışçının koyduğu koşul ve ilkelere uygun olarak yönetilmesi konularında sorumludur.
 3. TOG, burs sorumluluklarını yerine getiren bursiyerlerin burslarını Kasım – Temmuz ayları arasında 9 ay boyunca her ayın 7’sine kadar Gençlik Destek Programları’na iletmiş olduğu banka bilgilerine iletmekle sorumludur.
 4. Bağışçının burs bağışlarını devam ettirmemesi durumunda, burs sorumluluklarını yerine getirse dahi, bursiyerin bursu bir sonraki yılda devam etmeyebilir.

Taraflar yukarıda belirtilen tüm hak ve görevleri kabul ederek, sorumlulukları yerine getireceğini beyan etmektedir.